ศูนย์คอมพิวเตอร์


ให้บริการการขอใช้งาน User ใช้งาน Internet และ E - Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวสาร


ขั้นตอนการทำงานของระบบ

คลิก

คู่มือการใช้งานระบบ

คลิก

บริการของเรา


Internet University

เพื่อเข้าใช้งาน Internet ในมหาวิทยาลัย


E-mail @uru.ac.th

E - Mail ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นของ gmail


E-mail @live.uru.ac.th

E - Mail ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นของ office 365


แจ้งปัญหาต่างๆ

เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ เพื่อติดตามแก้ไข


ตารางการใช้ห้อง


ตารางการใช้งานห้องต่างๆ ที่อยู่ในการควบคุมของศูนย์คอมพิวเตอร์

คลิก

ติดต่อ


ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

055-416601-20 ต่อ 1852